Aquest avís legal té com a propòsit establir i regular les normes d'ús del lloc web www.conti.cat (d'ara endavant, el “Lloc web”), entenent per aquest totes les seves pàgines i continguts als quals s'accedeix a través del propi Lloc web i els seus subdominis.

Per a donar compliment amb el qual s'estableix en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titulars:

VOC.5, S.L. amb NIF B62149356 i E. Conti S. a. amb NIF A08320244

Adreça: C/ Pere IV, 29-35, 2n 3a, 08018 - Barcelona

Contacte: e-mail: info@econti.com, telèfon 93 469 64 51

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 32384, foli 8, fulla B 209097, INSCRIPCIÓ 1.

El Venedor rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

1.- Termes d'ús

L'usuari s'obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directament o indirectament cap mena d'explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. L'usuari tindrà dret a l'accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en aquesta, si bé VENEDOR es reserva el dret a restringir l'accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de VENEDOR oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i VENEDOR no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda en la Web.

2.- Enllaços (Links)

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines Web de tercers, el contingut dels quals pot variar, de manera ràpida, per les característiques pròpies d'Internet. Per tant, VENEDOR no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d'aquestes pàgines Web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s'accedeixi des de la pàgina de VENEDOR és independent i VENEDOR no té cap control del contingut d'aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de VENEDOR no implica que aquesta recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que VENEDOR tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent com més aviat millor.

3.- Utilització de Cookies

L'accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar— perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.


Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per l'Usuari durant la seva visita al Lloc web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l'ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.


La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d'aquest. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'Usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada de l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor.


Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l'Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d'una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.


Cookies pròpies


Són aquelles cookies que són enviades a l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per +DConti per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s'empra per a millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l'Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s'ajustin a les seves preferències.


Cookies de tercers


Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a +DConti serveis sol·licitats per aquest mateix per a millorar el Lloc web i l'experiència de l'usuari en navegar en el Lloc web. Els principals objectius per als quals s'utilitzen cookies de tercers són l'obtenció d'estadístiques d'accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l'Usuari amb el Lloc web.


La informació que s'obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l'idioma, el lloc a la qual l'adreça IP des del qual accedeix l'Usuari, el nombre d'Usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l'operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s'utilitza per a millorar el Lloc web, i detectar noves necessitats per a oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d'òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de manera anònima i s'elaboren informes de tendències del Lloc web sense identificar a usuaris individuals.


Pot obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció de la mena de cookies que s'utilitza, els seus principals característiques, període d'expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):
https://developers.google.com/analytics

La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que l'exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.


Cookies de xarxes socials


+DConti incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L'Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, en el seu cas, del tractament de les seves dades personals. Únicamente a títol informatiu s'indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:


Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies


Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies


L'Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'Usuari ha d'acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l'ús de cookies —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions d'aquest.

4.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari contingut en la present pàgina Web), són propietat de VENEDOR. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de manera fefaent de VENEDOR, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts. L'accés als serveis subministrats no suposa per part de VENEDOR renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari. La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l'usuari.

5.- Ètica i responsabilitats

L'Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable a cada moment; (II) les Condicions Generals d'Ús del Lloc web; (III) la moral i bons costums generalment acceptades i (IV) l'ordre públic.

b) L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al VENEDOR o a tercers per la informació que faciliti. No obstant això el que s'estableix en l'apartat anterior l'Usuari deurà així mateix abstenir-se de:

• Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

• Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

• Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del VENEDOR, dels seus proveïdors o de tercers.

• Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del VENEDOR, tercers proveïdors i altres Usuaris.

• Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

• Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del VENEDOR o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se en els continguts.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar al VENEDOR qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l'accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a s immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, el VENEDOR quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

El Venedor:

1. No garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les seves pàgines que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

2. Podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a les presents condicions. El VENEDOR no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús del Lloc web. Únicament serà responsable d'eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

(I) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control del VENEDOR.

(II) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

(III) abús indegut o inadequat del Lloc web.

(IV) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. Els administradors del VENEDOR es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

3. Exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Lloc web. Així mateix, el VENEDOR queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'Usuari reclamat pel VENEDOR dels danys o perjudicis causats.

6.- Menors d'edat

Per a accedir i fer ús d'aquesta web, els menors d'edat hauran d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu, conforme a la normativa vigent.

7.- Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Utilitzem cookies propies per a millorar la usabilitat del lloc web. Al continuar navegant doneu el consentiment